Sezon burzowy

W Polsce umownie przyjmuje się, że z dniem 30 września kończy się sezon burzowy. W tym roku wyładowania atmosfetyczne poczyniły wiele szkód w różnego rodzaju obiektach, których można było uniknąć instalując urządzenie piorunochronne tradycyjne lub aktywne z głowicą.3

Przed kolejnym sezonem warto zatem zainwestować w ochronę odgromową, aby uniknąć późniejszch strat powstałych w wyniku uderzenia pioruna.

Obiekty wymagające ochrony odgromowej

Klienci często zadają pytanie o to czy ich obiekt wymaga ochrony odgromowej. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest proste. Otóż w tym temacie należy sięgnąć do przepisów ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie w § 53 ust. 2 mówi: „Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.” Załącznik do Rozporządzenia zawiera powołanie na normy z serii PN-EN 62-305, w których brak jest wyszczególnienia budynków, które powinny być wyposażone w ochronę odgromową. Zeszyt 2 normy PN-EN 62-305 zawiera wytyczne do przeprowadzenia analizy ryzyka zagrożenia piorunowego, której wynik pozwoli na określenie, czy dany obiekt wymaga zainstalowania piorunochronu, a jeżeli tak, to na jakim poziomie.

W obecnym stanie prawnym to na projektancie ciąży obowiązek określenia, czy budynek powinien posiadać ochronę odgromową, czy nie.

Ponieważ jest sporo zamieszania z tego powodu Stowarzyszenie Elektryków Polskich opublikowało „ściągawkę” informacyjną z wyszczególnieniem obiektów, które powinny być chronione od wyładowań atmosferycznych wraz z propozycjami poziomów ochrony. Lista obiektów znajduje się poniżej.

Lista