Kolejny obiekt zabezpieczony instalacją GROMOSTAR

System ochrony odgromowej za pomocą piorunochronów z wczesną emisją lidera (ESE – Elary Streamer Emission), to korzystne dla inwestora rozwiązanie techniczne.

Przykładem kolejnego zastosowania instalacji odgromowej z głowicą GROMOSTAR jest kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Bieszczadach.

Firma DSA-Podlaski zaprojektowała instalację i dostarczyła osprzęt chroniący od wyładowań atmosferycznych. Poniżej kilka zdjęć z tej realizacji.

villa colis 20121207_11510520141009_163600

Zalety aktywnej ochrony odgromowej GROMOSTAR

3Sezon burzowy w pełni. Serwisy informacyjne codziennie donoszą o szkodach poczynionych przez pioruny. Aby uchronić się przed skutkami bezpośredniego wyładowania atmosferycznego należy zabezpieczyć obiekt lub strefę otwartą w instalację odgromową. Nasza firma proponuje instalację opartą o piorunochron aktywny GROMOSTAR.

 

Podstawowe walory systemu to:

pioruniochron aktywny Kalisz

  • Głowica piorunochronu aktywnego GROMOSTAR jest osadzona na uziemionym maszcie, jej strefa ochronna jest wyższa od tradycyjnego zwodu wysokiego
  • wyższa skuteczność – wszystkie obiekty objęte strefą wystające ponad dach są chronione (w przypadku instalacji konwencjonalnej elementy wystające ponad zwody narażone są na uderzenie pioruna, co powoduje bezpośrednie zagrożenie budynku).
  • krótka droga przepływu prądu pioruna pomiędzy głowicą i ziemią minimalizuje zagrożenie pożarowe, które może powstać przy wyładowaniu atmosferycznym w zwód biegnący po konturach dachu lub podatnym na ogień oraz indukowanie się niebezpiecznych napięć przewodach, metalowych rurach mogących prowadzić do porażenia ludzi, wybuchu ulatniającego się gazu.
  • zmniejszenie w sposób istotny ilości możliwych sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy przewodami odprowadzającymi prąd pioruna i przewodami instalacji elektrycznej, a tym samym zmniejsza indukowanie
    przepięć w obwodach silno- i słaboprądowych
  • spełnianie międzynarodowych norm jakości ISO 9001 i Qualifoudre INERIS
  • przebadane i certyfikowane przez Instytut Energetyki właściwości użytkowe
  • monitorowanie zdarzeń poprzez zainstalowanie licznika wyładowań atmosferycznych.

 

Sezon burzowy

W Polsce umownie przyjmuje się, że z dniem 30 września kończy się sezon burzowy. W tym roku wyładowania atmosfetyczne poczyniły wiele szkód w różnego rodzaju obiektach, których można było uniknąć instalując urządzenie piorunochronne tradycyjne lub aktywne z głowicą.3

Przed kolejnym sezonem warto zatem zainwestować w ochronę odgromową, aby uniknąć późniejszch strat powstałych w wyniku uderzenia pioruna.

Obiekty wymagające ochrony odgromowej

Klienci często zadają pytanie o to czy ich obiekt wymaga ochrony odgromowej. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest proste. Otóż w tym temacie należy sięgnąć do przepisów ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie w § 53 ust. 2 mówi: „Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.” Załącznik do Rozporządzenia zawiera powołanie na normy z serii PN-EN 62-305, w których brak jest wyszczególnienia budynków, które powinny być wyposażone w ochronę odgromową. Zeszyt 2 normy PN-EN 62-305 zawiera wytyczne do przeprowadzenia analizy ryzyka zagrożenia piorunowego, której wynik pozwoli na określenie, czy dany obiekt wymaga zainstalowania piorunochronu, a jeżeli tak, to na jakim poziomie.

W obecnym stanie prawnym to na projektancie ciąży obowiązek określenia, czy budynek powinien posiadać ochronę odgromową, czy nie.

Ponieważ jest sporo zamieszania z tego powodu Stowarzyszenie Elektryków Polskich opublikowało „ściągawkę” informacyjną z wyszczególnieniem obiektów, które powinny być chronione od wyładowań atmosferycznych wraz z propozycjami poziomów ochrony. Lista obiektów znajduje się poniżej.

Lista